Úvod
e-learning projektu Osobnostní a sociální rozvoj učitelů/učitelek mateřských škol

Obsah

Osobnostní kompetence

Vzdělávací modul je zaměřen na rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygienu a kreativitu.

Sociální kompetence

Vzdělávací modul je zaměřen na oblast poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikaci, spolupráci, soutěžení a na důvěru.

Morální kompetence

Vzdělávací modul je zaměřen na řešení problémů a na rozhodovací dovednosti,  na hodnoty, postoje a na praktickou etiku.

Stres a jeho zvládání

Vzdělávací modul je zaměřen na posílení schopnosti čelit zátěžím a na prevenci syndromu vyhoření.

Hra

Zahrajte si naši hru, modelující zátěžovou křivku a zvládání stresu

Závěrečný test

Závěrečný test e-learningu.


MATES
e-learning